Denný program

Harmonogram denných aktivít
(Rozpis denných činností)
ČAS ČINNOSTI
 7:00 Otvorenie SMŠ, schádzanie a sústreďovanie detí,
7:00-8:45 Hry a  činnosti podľa výberu detí (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity;
Cielené vzdelávacie aktivity; individuálne jazykové chvíľky
Ranný filter a ranný kruh– rozhovory, spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
Zdravotné cvičenie
8:45-8:50 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
8:50-9:20 Desiata (stolovanie)
9:20-9:30 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
9:30-10:00 Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity (zamerané na výchovno vzdelávaciu oblasť:  jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, človek a spoločnosť, človek a príroda, človek a svet práce, zdravie a pohyb) zamerané na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa; aktivity realizované formou hier, (ktorých edukačný zámer vychádza zo ŠkVP a ŠVP)
Delenie skupín
10:00-11:00 Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity)
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity – AJ skupina 1.
11:00-11:15 Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity – „Cesta“ skupina 2. (zamerané na výchovno vzdelávaciu oblasť:  jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, človek a spoločnosť, človek a príroda, človek a svet práce, zdravie a pohyb) zamerané na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťaťa; aktivity realizované formou hier, (ktorých edukačný zámer vychádza zo ŠkVP a ŠVP)
Výmena skupín
11:30-14:00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
11:30-12:00 Obed (stolovanie)
12:00-12:10 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
12:15-14:00 Odpočinok
14.00-14:15 Zdravotné cvičenie
14.15– 14:20 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
14:30– 14:45 Olovrant (stolovanie)
14:45-14:55 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
 15:00-18:00 Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa výberu detí do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmerňované); individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa
krúžková činnosť,
Pobyt vonku – plnenie pedagogických, rekreačných a zdravotných funkcií počas vychádzok, na školskom dvore, v záhrada (spontánne pohybové aktivity)