O nás

Moderná škôlka 21. storočia – verná aj osvedčeným tradíciám

Kto sme ?
Sme súkromná materská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvalifikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Zriaďovateľ: Občianske združenie Škôlka Limbach

Výchovno-vzdelávací program uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho program “Škola hrou” – schválený MŠVVaŠ SR. Škôlka sídli v modernej novostav- be – ocenenej v Madride ako stavba roka 2016. Súčasťou školy je vlastná kuchyňa (zriadená podľa EU noriem), jedáleň, triedy, samostatné spálne, miestnosť na krúžkovú činnosť, školský areál, školská záhrada – určená na pestovateľské práce. V tomto čase sa buduje plavecký bazén, ďalší športový areál, jacuzzi a sauna a to všetko v cene školného.
– Maximálna kapacita SMŠ – 40 detí.
– Prevádzka materskej školy od 7,00 hod. do 18,00 hod.
– Predprimárne vzdelávanie v Škôlke Limbach je pre deti od 2 do 6 rokov, aj pre deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti prijímame na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v priebehu celého roka

Čo vám vieme poskytnúť ?
– slobodnú voľbu vzdelávacej cesty v rámci predprimárneho vzdelávania,
Garanciu kvalitného vzdelávania s bonusmi ako nadštandartné podmienky: znížený počet detí v triede , zážitkové učenie, bazén, sauna, jacuzzi počas školského roka (v cene školného) – a to všetko v nových moderných priestoroch s uplatňovaním moderných vyučo- vacích metód,
– netradičné aktivity zamera- né na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, komunikačných schopností, správneho držania tela, bádateľského prístupu a mnoho iných aktivít,
– našich 16 zámeroch, ktoré vystihuje našu filozofiu a jedinečnosť,
– anglický jazyk (metódou Jolly Phonics počas celého dňa, ale aj v rámci krúžkovej činnosti), tanec a pohybovú športovú výchovu (sú súčasťou každodenného života škôlky, rôzne druhy osvedčených terapií: Relaxačné masáže
– pestovateľské práce, základy varenia a prípravy pokrmov,
– najväčšou prioritou našej organizácie je odborne prepracovaný vzdelávací program a zvýšený počet pedagógov,
– praktické zručnosti potrebné do ďalšieho života detí v spoločnosti,
– našou existenciou participujeme na zviditeľnení a prosperite obce Limbach.

Opierame sa o 5 pilierov, ktoré tvoria základ pre školu 21. storočia v rámci inovačnej štruktúry.
Jednou z kľúčových úloh našej školy pri vzdelávaní detí, je tvorba prostredia, ktoré:
o podporuje zmysluplné učenie a kritické myslenie, poskytuje reálnu možnosť výberu spôsobu učenia vzhľadom na dosiahnutie osobného maxima,
o umožňuje a rozvíja otvorenú partnerskú komunikáciu,
o podporuje výchovu k hodnotám,
o podporuje spoluprácu a akceptáciu rôznorodosti.

Sme škôlkou pre ktorú je podstatné:
o kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike, cielené aktivity zamerané na komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí,
o realizujeme osobnostne orientovaný prístup – cielene sa orientujeme na individualitu a potreby detí (diagnostika)., zážitkové učenie, kde “hlavným aktérom” učenia je dieťa,
o pedagogické riadenie je na partnerskej úrovni,
o vytvárame tvorivú a pokojnú pracovnú atmosféru a v pokojnom a tvorivom prostredí.
materiálno-technické podmienky – rôznorodé didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa i celkovú vybavenosť prevádzky
o obojsmerná komunikácia – denná informovať rodičov (spätná väzba) – poskytujeme konzultácie podľa potreby a záujmu,
o participácia školy a rodiny – aktivity školy – organizujeme spoločensko – kultúrne podujatia v interakcii s rodinami našich detí, záleží nám na efektívnej, priamej a profesionálnej participácii s rodičmi, ponúkame vzdelávacie aktivity, semináre pre rodičov a taktiež tvorivé dielne, besedy, exkurzie, športové aktivity.
o vytvárať atmosféru dôvery a spolupatričnosti medzi rodičmi a učiteľmi,
o vytvorenie neohrozujúceho a nemanipulatívneho medziosobného vzťahu, v podnetnom a láskyplnom prostredí.

Čo je naším cieľom?
o Naším prvoradým cieľom je umožniť deťom prežívať radostné a šťastné detstvo. Chceme, aby vedeli, čo je detstvo, láska, a potreba cesty poznania.
o Uspokojujeme všetky základné potreby dieťaťa – potrebu citovej náklonnosti, potrebu porozumenia a potrebu byť rešpektovaný.
o Zameriavame sa na spontánnosť, samostatnosť a tvorivosť dieťaťa.

Kam smerujeme ?
– ku spokojnosti partnerov,
– ku hodnotnosti,
– užitočnosti – vzdelávací program školy je zmysluplný, využitelný v praxi – pre ďalšie štúdium
– k dokonalosti – program je primeraný možnostiam detí, “šitý na mieru”.

“Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.”
Brána našej škôlky je otvorená pre všetkých záujemcov.
Radi vás privítame! Verím, že v osobnom kontakte vám sprostredkujeme o živote našej škôlky viac informácii.