Prijímanie detí

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí a ich následné prijímanie vo veku 2-6 rokov IHNEĎ, ale aj v priebehu celého školského roka.

 Miesto zápisu: Súkromná materská škola, Škôlka Limbach, Vavrinecká 2, Mlynské pole,  

                                900 92 Limbach (novostavba – budova na začiatku Limbachu).

Termín zápisu: ihneď, alebo v priebehu celého školského roka.

                               Denne: od 07,00 do 18,00 hod

Naša stratégia a výchovno-vzdelávací program na webovom sídle: www.skolkalimbach.sk

 Podmienky:

  1. Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
  2. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ju vyplníte elektronicky na webovom sídle: www.skolkalimbach.sk
  3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  4. Riaditeľka školy rozhoduje o prijatí/neprijatí dieťaťa – možnosť okamžitého nástupu.
  5. Ak sa jedná o prijímanie detí k nasledujúcemu školskému roku, riaditeľka rozhodne najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky, alebo do 30. apríla, Zákonnému zástupcovi dieťaťa vydá písomný oznam o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Deti sú prijaté do materskej školy na:

Adaptačný pobyt, ktorý prispôsobuje k individuálnym potrebám a adaptačného stavu dieťaťa, po dohode so zákonnými zástupcami.

Bližšie informácie o adaptačnom pobyte –pozri na webovej stránke – Rady rodičom.

Diagnostický pobyt, trvajúci maximálne 1 rok. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje po odporučení: pediatra a odborného lekára a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Najneskôr na konci tohto obdobia musí byť preukázané evidentné napredovanie dieťaťa, schopnosť zapájať sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a spôsobilosť existovať v zariadení ďalej bez prítomnosti matky. Dieťa nesmie vyrušovať iné deti pri výchovno-vzdelávacích činnostiach, musí byť schopné rešpektovať ich a zapájať sa do nich a nesmie si vyžadovať neúmernú pozornosť pedagóga na úkor ostatných detí.

Pokiaľ dieťa po ukončení diagnostického pobytu nedokáže vzhľadom k svojmu hendikepu spĺňať tieto požiadavky, riaditeľka zariadenia rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Ak to vyžadujú okolnosti bezproblémového chodu integrovaného zariadenia a efektívnosti pobytu samotného dieťaťa vzhľadom k charakteru a stupňu jeho hendikepu, môžu byť prijaté na dochádzku do zariadenia spoločne s matkou. O prijatí dieťaťa do zariadenia spolu s matkou rozhoduje riaditeľka SMŠ, pričom každé prijatie posudzuje individuálne a rieši jeho ďalšie špecifické podmienky, zvyčajne formou dohody s rodičom dieťaťa.

Kritériá na prijatie dieťaťa do SMŠ:

Dieťa by malo mať osvojené:

  • základné hygienické návyky,
  • základné sebaobslužné návyky,
  • základné stravovacie návyky – samostatne jesť lyžicou a piť z pohára,
  • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,

Rady:

Keď dávate dieťa do škôlky musíte byť na to pripravená hlavne VY – rodičiatrvať na svojom rozhodnutí a dobre pripraviť svoje dieťa na vstup do materskej školy.

Príprava do škôlky by mala byť spojení s ukážkou cesty tam a späť.

Pobyt medzi deťmi aspoň na pol hodinku, pozorovať ostatné deti, pohrať sa s nimi. Pre “nováčika” je jednoduchšie zvyknúť si na poldenný pobyt a potom pridať popoludnie, hlavne spánok. Treba si dať pozor aj na zaškolenie v období, keď má dieťa nového súrodenca, aby to nevnímalo ako trest a odloženie, veď mama sa venuje malému bábätku.

 S dobrou domácou prípravou je dieťa schopné nastúpiť aj na celý deň.

Dieťa tam pochopí, čo od toho očakávať, má stále ešte istotu v prítomnosti mamy a povie Vám svoje dojmy.

Vstup do materskej školy musí dieťa vnímať ako odmenu, výsadu a niečo super, čo sa mu v živote stalo.

Adaptácia prebieha postupne a má svoje fázy, kde dieťa môže plakať, trucovať, vydierať, ale to všetko prejde. Doma sa môže javiť vyčerpané, plačlivé a potrebuje viac samoty ako predtým.Na uľahčenie pobytu: existencia nejakého pevného bodu, čo môže byť známa osoba (brat, kamarát, ktorý je starší škôlkar) alebo fixácia na hračku – bábika, autíčko… 

Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za výchovno-vzdelávací proces, bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v SMŠ.

                                                                                                                                     Náš tím je pripravený. Tešíme sa na vás!                           

K prihláseniu dieťaťa do súkromnej materskej školy, škôlka Limbach je potrebné vyplnenie nasledovných dokumentov:

(dokumenty stiahnetie kliknutím na odkazy)

písomnou príhláškou alebo elektronickou prihláškou (tu),

informácie o dieťati,

splnomocnenie na preberanie dieťaťa,

vyhlásenie rodiča.

 

Ďalšie dokumenty na stiannutie:

Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v SMŠ

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa

Žiadosť o predĺženie dochádzky