Škola a rodina

Prioritnou zásadou organizácie života dieťaťa v našej SMŠ je poznanie a rešpektovanie potrieb a možností dieťaťa.

 Potreby, ktoré by malo mať dieťa predškolského veku naplnené:

 1. potreba citovej náklonnosti

          Ide o všetky drobné prejavy lásky, ktoré sa dieťaťu denne dostávajú, či už v rodinnom prostredí alebo v materskej škole.

         Znamená to, že dospelý: 

 • považuje dieťa za ľudskú bytosť, ktorej myšlienky, priania, obavy je potrebné brať vážne,
 • je zhovievavý k jeho chybám,
 • vedie alebo usmerňuje dieťa bez zbytočného odsudzovania a výčitiek,
 • dáva mu niečo zo seba,
 • venuje mu čas a záujem,
 • jeho láska sa premieta do skutkov.
 1. potreba porozumenia 

          Dieťa sa častokrát správa z pohľadu jeho vlastnej logiky tak, aby sa zapáčilo dospelým, avšak niekedy aj nevhodným spôsobom.

          Znamená to, že dospelý uplatňoval: 

 • snaha o v maximálnu mieru porozumenia,
 • akceptácia odlišného pohľadu na vec, aj keď ich predstavy sú odlišné.

         (Tkvie to v odlišných skúsenostiach, ktoré má dieťa i dospelý. Keď raz pochopia o čo dieťa usilovalo, budú mu môcť vysvetliť, prečo nevhodným   

         správaním nedosiahne vytúžený cieľ.)

       Pre dieťa je dôležité, aby vedelo a cítilo, že ho dospelí berú vážne.

 1. potreba byť rešpektovaný

       Rešpektovať dieťa znamená považovať ho za niekoho, kto má svoju hodnotu.

       Dieťa si vytvára vedomie seba samého (t. j. seba obraz) podľa toho, ako mu ho vytvárame my, dospelí a toto vedomie mu potom už zostane na celý   

       život.

       Rešpektujme preto dieťa a dieťa bude potom rešpektovať druhých.

       Učiteľky musí dobre poznať rozvojovú úroveň konkrétnych detí – to nie je možné bez pravidelného diagnostikovania.

       Učiteľka by preto mala disponovať diagnostickými kompetenciami, ktoré zaručia, že bude k deťom za každých okolností pristupovať ako k     

        individualitám a rozvíjať ich osobnosť na základe ich potencialít.

 

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka, rodiča (zákonného zástupcu) a školy

Školský zákon deťom, žiakom, ich zástupcom, ako aj školám a školským zariadeniam v súvislosti s výchovou a vzdelávaním priznáva určité práva a ukladá určité povinnosti.
Práva a povinnosti dieťaťa alebo žiaka

Dieťa alebo žiak má právo na:
• rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
• bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,
• bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
• vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v ustanovenom rozsahu,
• individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v ustanovenom rozsahu,
• bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
• úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
• poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
• výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
• organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
• úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
• na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
• na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
• na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok
• náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi.

Dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:
• na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
• používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.
Nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku. Nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma. Deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

Dieťa alebo žiak je povinný:
• neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
• dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
• chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
• chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
• pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak nie je ustanovené inak,
• konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
• ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
• rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Práva a povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Zástupcom zariadenia sa rozumie zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
• žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
• oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
• byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
• na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
• zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
• vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
• vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
• dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
• dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
• informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
• nahradiť škodu, ktorú dieťa alebo žiak úmyselne zavinil.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
Neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka na výchove a vzdelávaní
Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.