Vzdelávanie

Ponúkame kvalitu, profesionálny prístup, podnetné a bezpečné priestory pre vaše dieťa 

Sme nová súkromná materská škola  – skolaudovaná! Sídlime v novej, luxusnej budove na začiatku obce  Limbach.

Kapacita 40 detí – 3 triedy s nízkym počtom detí – priestor pre individuálny prístup.

Sme profesionálny tím s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, odhodlaní vytvárať podnetné a láskyplné prostredie pre vaše deti.

Naša filozofia:

 • Stred nášho záujmu je dieťa a jeho potreby.
 • Chceme umožniť deťom prežívať radostné a šťastné detstvo.
 • Chceme, aby vedeli, čo je detstvo, láska, porozumenie a rešpekt.
 • Sme pripravení, aby pobyt v našej súkromnej materskej škole považovali za svoj bezpečný a podnetný priestor, v ktorom môžu nadobúdať všetky potrebné zručnosti a kompetencie potrebné pre ich ďalší život.

Naše priestory:

Interiér materskej školy je nový, luxusný, útulný, priestranný, plný svetla, farieb, hračiek a potrebného vzdelávacieho materiálu a súčasne aj moderného technicko-didaktického vybavenia. Zriadené centrá aktivít pre deti. Materská škola ponúka aj priestor pre spoločenské, kultúrne, pohybovo-športovéekologické aktivity detí.

Exteriér materskej školy je priestranný a bezpečný – projektovaný na pohybované aktivity detí.

 • Všetky triedy sú vybavené novým certifikovaným nábytkom.
 • Exteriér má 208 m2. Tvoria ho  spevnená plocha, ihrisko, chodníky a zatrávnená plocha – hracie prvky, pieskovisko, záhradka na pestovateľské práce.

Časť exteriéru je vyhradený pre rozvoj ekologického a environmentálneho vnímania a myslenia detí. Prostredníctvom presne zadefinovaných edukačných aktivít budú deti poznávať, pestovať, objavovať a chrániť rôzne druhy rastlín, zeleniny, či ovocia.

Školský dvor je funkčným hravým prostredím pre dieťa.

 

Záhrada s detskými hracími atrakciami certifikované – na rozvoj základných lokomočných pohybov a rozvoj pohybovej kultúry a predovšetkým na pobyt a aktivity na čerstvom vzduchu. Spevnená vonkajšia plocha – odpružená (netrpia kĺby a celá pohybová sústava).

Záhrada na pestovateľské práce na vytvorenie vzťahu k prírode, spoznávaniu rôznych druhov rastlín, zeleniny, či ovocia – environmentálna výchova, prácu v záhradke (bylinková a kvetinová záhrada).

Školská kuchyňa:

špičkovo vybavená školská kuchyňa,  zabezpečuje prípravu kvalitnej a plnohodnotne vyváženej stravy 3-4 krát denne (výživovo hodnotné potraviny- celozrnné, ryžové, špaldové,…. bio strava).

Vlastná kotolňa – podlahové vykurovanie.

 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je bude štátny jazyk Slovenskej republiky –slovenský jazyk, ale aj

anglický jazyk, ktorý bude implementovaný do každodenných činností života SMŠ a jej edukačných aktivít v zmysle učebných osnov.

 

DIDAKTICKÉ OVPLYVŇOVANIE ROZVÍJANIA KOMPETENCIÍ DETÍ VO VÝUČBE V SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE 

Naše súčasné sociokultúrne prostredie v ktorom existujeme, je častokrát nazývané ako globálna, informačná, digitálna, či znalostná spoločnosť.    Do takéhoto prostredia sa včleňuje i mladá generácia. Z hľadiska didaktického ovplyvňovania kompetencií detí vo výučbe v materskej škole vychádzame zo sociokonštruktivistického chápania konceptu kompetencie. Zameriava sa na vysvetlenie didaktických stratégií učitel’a, ktoré musí rešpektovať v predprimárnej výučbe zameranej na rozvíjanie kompetencií.

Výučba v 2l. storočí by sa mala zásadne líšiť vo všetkých svojich kategóriách s výučbou v predchádzajúcom období.

Učenie sa kompetenciám musí byť pre deti:

 • zmysluplná aktivita ( zistenia, ktoré dieťa počas aktivity urobí, musí mať pre subjekt aktuálnu uplatniteľnosť v osobnom živote),
 • spolupracujúca aktivita realizovaná v malých sociálnych/učebných skupinách,
 • súvislý proces rozvíjania kompetencií (nové poznanie sa musí prepájať na predchádzajúce poznanie askúsenosti),
 • realizujúca aktivita v autentických problémoch a subjekt aktívne používa vlastné stratégie myslenia (uvažuje, analyzuje, syntetizuje, hodnotí, zovšeobecňuje, aplikuje, pretvára – tvorí).
 • musí mať dynamický charakter, kde sa strieda individuálna činnosť s prácou vo dvojiciach, v malých a veľkých skupinách ,
 • výrazná zaangažovanosť účastníkov - spolupodieľanie sa, efektívnejšie učenie sa (činnostné, skúsenostné učenie sa).
 • vytvorený priestor a čas pre diskusiu,
 • prezentovanie vlastných názorov, postojov, schém, interpretácií a skúseností detí.

Každý prezentovaný názor subjektu je akceptovaný a subjekt sa tak spolupodieľa na vytvorení spoločného poznania transformujúceho sa do nadobudnutých a rozvíjaných kompetencií. V takto orientovanej výučbe zdrojom zmeny v učení sa kompetencií je:

 • iný sociálny subjekt, ktorý s dieťaťom diskutuje, kladie mu otázky.
 • učenie sa a interiorizácia (zvnútornenie) naučeného sa, prebieha prostredníctvom dedukcie (dieťa pochopí, čo sa naučilo po skončení činnosti, verbalizovaním toho, čo realizovalo a prostredníctvom otázok, ktoré mu kladie iný sociálny subjekt (učiteľka, iné dieťa).
 • nastáva reflexia a
 • vyhodnotenie naučeného,
 • zmena pozície učiteľa (napr. : určuje učebné skupiny, limituje činnosť, prezentuje deťom konkrétne úlohy aj so spôsobom jej zrealizovania – nakresli …postav domček,…, či kontroluje správnosť naučeného).

Základom výučby zameranej na nadobúdanie a rozvíjanie kompetencií je vytváranie zmysluplnej pedagogicko-didaktickej situácie (PDS). Môžu mať rozmanité trvanie a ich usporiadanie v rámci dňa vytvára denný výučbový celok. PDS je tvorená konkrétnym obsahom a konkrétnou činnosťou účastníkov situácie.

Učiteľ môže realizovať hru, cvičenie, alebo edukačnú/učebnú aktivitu v celotriednych alebo skupinových usporiadaniach. Sú svojim charakterom výrazne odlišné. Spoločným prvkom je aktívne učenie sa aktérov činnosti vo vzájomnej kooperácií, kolaborácií, proces vyjednávania významov, realizovanie diskurzívnych a sociálnych praktík.
 
Hra ako základná ľudská činnosť je aktivita odrážajúca sociokultúrnu realitu v osobitnom spracovaní subjektom. Je slobodnou a dobrovoľnou aktivitou založenou na sebauplatnení a sebarealizovaní jedinca/dieťaťa.
 
 
Princípy tvorby edukačnej/učebnej aktivity ako problému, (aby podmieňovala nadobúdanie a rozvíjanie kompetencií detí) : 

Učiace sa subjekty musia mať možnosť:

  1. uvažovať a realizovať rôzne činnosti (nie len jednu napr. vystrihovať),
  2. klásť otázky sebe samému a iným,
  3. kriticky hodnotiť, ohodnocovať, vyhodnocovať,
  4. rozmýšľať o fyzikálnych, logických, matematických, prírodovedných javoch, sociálnych javoch, komunikačných spôsoboch, umeleckom vyjadrovaní sa a pod.,
  5. dávať javy a predmety do vzájomného vzťahu a porovnávať,
  6. rozmýšľať o dôsledkoch činnosti a súčinnosti jednotlivých javov a objektov,
  7. riešiť rozmanitými spôsobmi,
  8. dospieť k rôznym zisteniam a výsledkom,
  9. realizovať akciuod manipulácie, cez pokusy, experimenty, až po tvorbu vlastných detských projektov,
  10. zisťovať dôsledky vlastného konania.