Zámery školy

Vlastné zameranie SMŠ
Prioritnou zásadou organizácie života dieťaťa v našej SMŠ je poznanie a rešpektovanie potrieb a možností dieťaťa. Naša filozofia je založená predovšetkým na základných ľudských hodnotách ako sú: obetavosť, láska, pokora, múdrosť, rozvaha, oddanosť, pracovitosť, akceptácia a rešpekt.
Naším prvoradým zámerom je umožniť deťom, aby boli šťastné a v bezpečnostnom prostredí a aby absolvovali predprimárne vzdelávanie v najkvalitnejších podmienkach pod vedením odborného tímu – prostredníctvom ŠkVP „Škola hrou“. Hra je pre nás najdôležitejším prostriedkom výchovy a vzdelávania.
Realizujeme pedagogickú diagnostiku v rámci celého obdobia od nástupu dieťaťa po jeho ukončenie.

16 najdôležitejších zámerov :
1. aby sa dieťa nielen učilo a naučilo formou hry,
2. aby samostatne objavovalo, pozorovalo, skúmalo, porovnávalo, experimentovalo, hodnotilo, vytváralo, spolupracovalo, …
3. aby sa neustálo pýtalo a komunikovalo,
4. aby si dôverovalo,
5. aby si vážilo samo seba a druhých,
6. aby vedelo empaticky myslieť a pomáhať druhým,
7. aby vedelo robiť kompromisy a dohody,
8. aby sa vedelo podeliť – duševne aj fyzicky,
9. aby znášalo dôsledky vlastných rozhodnutí,
10. aby vedelo byť samostatné a zručné,
11. aby sa cítilo šťastne a bezpečne,
12. aby sa vedelo radovať z maličkostí a pomoci iným,
13. aby vedelo správne uspokojovať ale aj rozlišovať svoje potreby,
14. aby vedelo rozoznať nebezpečenstvo a nástrahy,
15. aby milovalo život, ctilo a chránilo si svoje zdravie,
16. aby milovalo poznanie a cestu k nemu.

V celom procese vytvárame možnosti na skúšanie, pozorovanie, experimentovanie, overovanie, vysvetľovanie a bádanie.
Deťom tak vytvárame autonómne reálne riešenia – vyriešenia učebných situácií.

Deti majú možnosť:
1. uvažovať a realizovať rôzne činnosti (nie len jednu napr.: lepiť),
2. klásť otázky sebe samému a iným,
3. kriticky hodnotiť, ohodnocovať, vyhodnocovať,
4. rozmýšľať o fyzikálnych, logických, matematických, prírodovedných javoch, sociálnych javoch, komunikačných spôsoboch, umeleckom vyjadrovaní sa a pod.,
5. dávať javy a predmety do vzájomného vzťahu a porovnávať,
6. rozmýšľať o dôsledkoch činnosti a súčinnosti jednotlivých javov a objektov,
7. riešiť rozmanitými spôsobmi,
8. dospieť k rôznym zisteniam a výsledkom,
9. realizovať akciu – od manipulácie, cez pokusy, experimenty, až po tvorbu vlastných detských projektov,
10. zisťovať dôsledky vlastného konania.

Zameriavame sa , aby učenie sa dieťaťa prebiehalo činnostne.
a) Každý prezentovaný názor subjektu je akceptovaný a subjekt sa tak spolupodieľa na vytvorení spoločného poznania transformujúceho sa do nadobudnutých a rozvíjaných kompetencií.
b) Základom výučby v našej SMŠ je vytváranie zmysluplnej pedagogicko-didaktickej situácie (PDS). Môžu mať rozmanité trvanie a ich usporiadanie v rámci dňa vytvára denný výučbový celok. PDS je tvorená konkrétnym obsahom a konkrétnou činnosťou účastníkov situácie (hra, cvičenia, alebo edukačné/učebné aktivity).
c) Spoločným prvkom je aktívne učenie sa aktérov činnosti vo vzájomnej kooperácií, kolaborácií, proces vyjednávania významov, realizovanie diskurzívnych a sociálnych praktík.
d) Hra ako základná ľudská činnosť je aktivita odrážajúca sociokultúrnu realitu v osobitnom spracovaní subjektom. Je slobodnou a dobrovoľnou aktivitou založenou na sebauplatnení a sebarealizovaní jedinca/dieťaťa.

Individuálny prístup – 100% plnenie – zabezpečený nižší počet detí v triedach (10), čo umožňuje:
– kontrolu nad každým dieťaťom – máme aj asistentky učiteľa,
– dôslednejšie rozvíjanie osobnosti po všetkých stránkach,
– diagnostika detí – presne cielené activity pre každého jedinca.

Pri splnení našich cieľov a zámerov môže utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie dieťaťa.
Výučba cudzieho jazyka

picture1

About Jolly Phonics
Jolly Phonics is a multi-sensory synthetic phonics program which makes learning to read and write achievable for all children. Jolly Phonics incorporates actions, jingles and stories for each of the 42 sounds which makes learning fun for both the child and teacher.
Bilingválne vzdelávanie je každodennou súčasťou dňa.
Komunikácia je zabezpečená anglicky hovoriacou učiteľkou v každej triede. Výučba cudzieho jazyka sa realizuje prirodzeným – hravým spôsobom v rámci denného programu škôlky.

Podpora jazykových kompetencií
Musíme však zdôrazniť, že naša škôlka vo svojom výchovno-vzdelávacom procese bude klásť dôraz na materinský jazyk, ktorý bude aj vyučovacím jazykom.
Hodláme podporovať jazykové kompetencie detí, podporovať a rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí. Tá je základom pre učenie sa ako také, ale aj základom pre intelektuálny rozvoj dieťaťa v rámci jeho vývinu centrálnej nervovej sústavy (vývinovému stupňu) s akceptáciou na psychické, fyziologické a zdravotné aspekty dieťaťa.
Našim cieľom je poskytovať také predprimárne vzdelávanie, ktoré pomôže deťom a ich rodičom zvládnuť plynulý a bezproblémový vstup do 1. ročníka základnej školy (prechod na základné vzdelávanie v ZŠ).