Cenník – Škôlka Limbach

Pravideľná starostlivosť

Celodenný pobyt

375 / mesiac

Celodenný pobyt

300 / 1 dieťa / mesiac

Poldenný pobyt ( 4 hodiny)

290 / mesiac

Všetky podmienky pobytu dieťaťa v SMŠ sú taxatívne vymedzené v Zmluve o poskytovaní služieb, ktorá je súčasťou požadovaných dokumentov pri procese prijímania.

V zmluve sú zadefinované aj:

  • ostatné podmienky (prevádzka SMŠ počas mimoriadnej epidemiologickej situácii, finančné úpravy – udržiavací poplatok, prázdniny, práva a povinnosti zákonných zástupcov, organizácia SMŠ, podmienky prijímania detí mladších ako tri roky,…),
  • podmienky súvisiace s ochranou a rozvojom zdravia detí, spôsoby a formy ospravedlňovania detí počas neprítomnosti detí, atď.
  • Riaditeľka školy vydáva zákonným zástupcom rozhodnutie o prijatí dieťaťa, len na základe písomnej žiadosti.

Strava

Deň Cena
1 deň
3,30 €
1/2 deň
2,80 €