Najdôležitejšie informácie z interného pokynu č.2 školy, ktorý upravuje podmienky organizácie školy a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na obdobie v školskom roku 2020/2021 z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID19

Predložené informácie sú vyňaté z interného dokumentu školy. Ten je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém. Ide o manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Dokument je spracovaný za účelom prevencie šírenia pandémie COVID 19 na základe pokynov MŠVVaŠ SR zo dňa 16.09.2020 a súčasne usmernení RÚVZ v Bratislave. Pokyn upravuje vnútorný režim, prevádzkovú dobu, ale aj podmienky a bezpečnosť a ochranu zdravia Súkromnej materskej školy, Škôky Limbach so sídlom Vavrinecká 2, 900 91 Limbach („ďalej len „SMŠ“).

Dokument rieši aj potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní a rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako“ UVZ SR“).

ČL.1

Všeobecné podmienky a mimoriadne opatrenia

 1. SMŠ zabezpečila dezinfekciu rúk všetkých osôb hneď pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.
 1. Riaditeľstvo SMŠ naďalej obmedzuje vstup rodičovskej verejnosti do priestorov školy platný od 01.06.2020. V prípade nevyhnutnej potreby v prospech dieťaťa sa sprevádzajúcim osobám limituje čas na max. 10 min.
 1. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do SMŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch SMŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum, dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca,

Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch SMŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Toto však platí len v tom prípade, ak a to ak to dieťa potrebuje (v záujme psychického zdravia dieťaťa).

 1. Opatrenia SMŠ v rámci prevencie nákazy COVID-19 sú založené na princípe RORRúško, Odstup, Ruky.
 2. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania sa bude realizovať:
 • v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli SMŠ, alebo mimo neho,
 • škola bude organizovať aktivity v exteriéri školy, aj telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, ak poveternostné podmienky dovolia,
 • pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška,
 • zvýšená pozornosť bude naďalej venovaná rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku,
 • zamestnanci školy budú naďalej dbať na správne návyky pri umývaní rúk efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy,
 • dieťaťu ranná služba – PZ dezinfikuje ruky hneď pri vstupe (prípadne si ich umyje ruky bežným spôsobom zamestnanca SMŠ), ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami,
 • riaditeľstvo SMŠ zabezpečí, aby boli ucelené kolektívy detí v triedach-nepremiešavanie detí, škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy,
 • SMŠ podľa svojho uváženia a možností zabezpečí rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu,
 • zákonný zástupca dieťaťa zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom SMŠ,
 • mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri bude nutnosť nasadenia rúška aj deťom pri červenej fáze.
 • SMŠ zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra,
  • ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom v rámci ranného filtra sa odporúča,
  • meranie teploty-sa nikde nezaznamenáva a nespracováva,
  • v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa sa nepreberie.
 1. Prevádzka SMŠ bude zabezpečená maximálne na 9 hodín denne a to od 7,30 hod. do 17, 30 hod (v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR).
 2. Pedagogickí zamestnanci (ďalej „PZ“) pri výučbe detí povinné mať ochranný štít, alebo ochranné rúška.
 3. Nepedagogickí zamestnanci (ďalej len „NZ“) povinní nosiť ochranné rúško, alebo ochranný štít.
 4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 5. Ak by sa u dieťaťa v priebehu dňa objavil niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťaťu PZ bezodkladne nasadí rúško a bude umiestnené do izolačnej miestnosti, a PZ budú bezodkladne kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho zo SMŠ vyzdvihnú.
 6. Ak sa u zamestnanca SMŠ objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa SMŠ a opustí SMŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 7. Odpočinok na lôžku nemusia absolvovať deti predškolského veku. Všetky lôžka v SMŠ budú od seba vzdialené aspoň 1meter.
 8. Posteľná bielizeň bude vymieňaná 1x týždenne bežným spôsobom, alebo podľa potreby.
 9. Všetky miestnosti, budú často a intenzívne priamo vetrané počas celého dňa. Priestory SMŠ a hračky budú minimálne dva -trikrát za deň dôkladne dezinfikované všetky priestory (dezinfekcia aj v exteriéri SMŠ), podľapotreby aj opakovane,
 10. Denná dezinfekcia priestorov bude vykonávaná aj prostredníctvom germicídneho žiariča. Osobitná pozornosť bude venovaná dezinfekcii šatňových/vstupných priestorov – dezinfekcia dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlia a ich okolia minimálne dvakrát denne, podľa potreby aj opakovane.

Osobitná pozornosť bude venovaná dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

 1. Všetky sociálne zariadenia sú vybavené antibakt. mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk, (nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk).
 2. Klimatizačné zariadenia a ventilátory sa neodporúčajú používať. Ak budú používané z dôvodu intenzívneho vychladenia priestoru, bude súbežne v prevádzke germicídny žiarič a to len v neprítomnosti deti a iných osôb.
 3. Informácia o zákaze a podmienkach vstupu škola je zverejnený na vchodových dverách a webovom sídle školy.
 4. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa bude využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
 5. SMŠ zverejnení oznam na vchodových dverách, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do SMŠ.
 6. Sprevádzajúce osoby a deti pri ceste do SMŠ sa riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 7. Smetné koše sa používajú bez fyzického kontaktu rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša a – šľapacie).
 8. Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. besiedky) sa do odvolania nebudú konať – a to na základe neodporúčania RÚVZ až do odvolania.
 9. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz (epit. semafóra):
 • SMŠ zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra, vrátane merania telesnej teploty,
 • NZ školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR,
 • PZ a OZ (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) musí mať rúško alebo ochranný štít,
 • mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom pri červenej fáze.
 • odpočinok detí – zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy.
 1. Preberanie dieťaťa v červenej fáze:
 • minimalizovanie zhromažďovania osôb pred smš-organizácia pohybu osôb v zmysle farebne vyznačených zón – pred svojimi priestormi (parkovisko a vstup),
 • dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami,
 • PZ preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne:

sprevádzajúca osoba sa v priestoroch SMŠ pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného vstupovania do šatne), pracovník/pracovníčka smš vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 1. Riaditeľstvo školy zabezpečí:
 1. dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov (aj pre osobnú hygienu), osobné ochranné prostriedky pre všetkých zamestnancov a prevádzku školy, taktiež zásobníky na papierové utierky a bezkontaktný teplomer,
 2. Vyhlásenie zamestnanca – príloha č.2
 3. zdravotný dotazník pre zamestnancov v rizikovej skupine, ktorí podľa vlastného rozhodnutia nastúpia na pracovisko na výkon práce – príloha č. 5,
 4. Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti – príloha 1a,
 5. FAQ ranný filter – príloha č.3
 6. Vyhlásenie zákonného zástupcu – príloha č. 4
 7. Podmienky vstupu do školy – príloha č. 5

Čl. 8

Organizácia a obsah vzdelávania

 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú všetci zamestnanci školy, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid 19.
 2. Každé ráno budú deti pri vstupe do SMŠ prechádzať zdravotným filtrom a meraním teploty.
 3. Deti v rámci svojej skupiny nemusia nosiť rúška.
 4. Zákaz nosenia ovocia a hračiek z domáceho prostredia.
 5. Pri hrách zabezpečia učiteľky dostatočnú vzdialenosť medzi deťmi – minimalizovať počet detí v rámci skupiny.
 6. Odpočinok detí na lôžku nemusia absolvovať deti predškolského veku, prípadne deti, ktoré v domácom prostredí odpočinok na lôžku namávajú.
 7. SMŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie, ani krúžkovú činnosť.
 8. Náležitú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, efektívne umývanie rúk pred stolovaním, ktorý zamedzuje prenosu nákazy. V závislosti od počasia budú aktivity s deťmi realizované v exteriéri školy, ale v jej blízkom okolí.

ČL.9

Opatrenia pri podozrení Covid 19

 1. Nik s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov SMŠ (pri zvýšenej teplote, kašli, zvracaní, kožnej vyrážke, hnačke, náhlej strate chuti a čuchu a iných príznakov akútnej infekcie dýchacích ciest).
 2. Ak dieťa v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov Covid 19, bude umiestnené do izolačnej miestnosti (riaditeľňa školy) a škola bude kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 3. Pri podozrení na nákazu Covid 19 SMŠ bude informovať RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 4. Ak sa u zamestnanca objavia príznaky Covid 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne informuje riaditeľku školy a opustí SMŠ v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 5. V prípade potvrdenia ochorenia SMŠ postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ, a o skutočnostiach bude informovať svojich zákonných zástupcov prostredníctvom písomného oznamu na e-mail, oznamu na nástenke školy, na sociálnej siete Fb pre rodičov.

ČL. 10

Záverečné ustanovenia

 1. Predmetný pokyn sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky SMŠ po dobu trvania potreby epidemiologických opatrení a odporúčaní.
 2. Dokument upravuje len tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.
 3. Pokyn upravujúci podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021 z dôvodu prevencie šírenia pandémie COVID-19 bude zverejnený na verejne prístupnom mieste školy a taktiež bude doručený každému zákonnému zástupcovi dieťaťa prostredníctvom e-mailu.
 4. Všetky potrebné prílohy sú súčasťou tohto pokynu.
 5. Tento pokyn nadobúda účinnosť 17.09.2020

PaedDr. Ivana Vargová

Súkromná materská škola, Vavrinecká 2, Limbach

Spracované dňa:16.09.2020

PaedDr. Ivana Vargová

riaditeľka