Moderná škôlka 21. storočia - verná aj osvedčeným tradíciám

Sme súkromná materská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvalifikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Zriaďovateľ: Občianske združenie Škôlka Limbach

Výchovno-vzdelávací program uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho program “Škola hrou” – schválený MŠVVaŠ SR. Škôlka sídli v modernej novostavbe – ocenenej v Madride ako stavba roka 2016. Súčasťou školy je vlastná kuchyňa (zriadená podľa EU noriem), jedáleň, triedy, samostatné spálne, miestnosť na krúžkovú činnosť, školský areál, školská záhrada – určená na pestovateľské práce. V tomto čase sa buduje plavecký bazén, ďalší športový areál, jacuzzi a sauna a to všetko v cene školného.

Predprimárne vzdelávanie v Škôlke Limbach je pre deti od 2 do 6 rokov, aj pre deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti prijímame na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v priebehu celého roka

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

7:00 hod – 18:00 hod.

Čo ponúkame?

Škôlka Limbach v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka:

 • logicky štruktúrovaný obsah vzdelávania, ktorý prepája teóriu a prax,
 • využíva medzipredmetové vzťahy,
 • je v súlade s cieľmi školy,
 • plní obsah učebných osnov,
 • poskytuje deťom motivujúce hodnotenie ich výkonov,
 • aplikuje inovačné metódy, moderné trendy vo vyučovaní,
 • kladie primerané nároky na deti, akceptuje ich potreby,
 • vedie deti k sebarozvoju, sebakontrole a sebahodnoteniu,

vytvára priestor pre samostatnú prácu, vyjadrenie názorov.

Prostredie školy

Prostredie našej materskej školy je prostredím, ktoré dennodenne ponúka deťom zaujímavý a podnetný život takto:

Vplyv prostredia na učenie je všeobecne známym faktom. Organizácia a priebeh vyučovania, zariadenie tried a upravené okolie školy majú veľký vplyv na konanie detí a na ich študijné výsledky, pretože vytvárajú sociálne silné vzdelávacie prostredie. Dobre usporiadané prostredie umžňuje vysoké výkony i oddych, poskytuje dostatok podnetov, kontaktov, uľahčuje prístup k dôležitým a včasnýcm informáciám.

Prečo sme tu?

Obec Limbach a jeho okolie, expanduje svojou výstavbou. Ide predovšetkým o mladé rodiny. Tie riešia otázku vzdelávania svojich detí v predškolskom veku. Stoja pred obrovskýcm problémom, a to je, umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy. Kapacity škôlok v obci sú vyťažené. Iní zase riešia materiálno-technické zabezpečenie škôl a vysoký počet detí v triedach. Hľadajú miesto na vzdelávanie, ktoré zabezpečí nielen kvalitné vzdelávanie, ale vytvorí dieťaťu láskyplný priestor na jeho všestranný rozvoj.

Preto sme tu my – naša súkromná materská škola – Škôlka Limbach. Škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Škola s garantovaným výchovno-vzdelávacím programom – “ŠKOLA HROU“.

Od 12. Januára 2015 sme prvýkrat otvorili brány našej materskej školy ( ďalej len “SMŠ”). Pri zadefinovaní nášho hlavného cieľa vychádzame z tvorivo-humanistickej koncepcii.

Tvorivo-humanistická koncepcia sleduje:

Sme škôlkou pre ktorú je podstatné:
 • kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike, cielené aktivity zamerané na komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí,
 • realizujeme osobnostne orientovaný prístup – cielene sa orientujeme na individualitu a potreby detí (diagnostika)., zážitkové učenie, kde “hlavným aktérom” učenia je dieťa,
 • pedagogické riadenie je na partnerskej úrovni,
 • vytvárame tvorivú a pokojnú pracovnú atmosféru a v pokojnom a tvorivom prostredí
 • materiálno-technické podmienky – rôznorodé didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa i celkovú vybavenosť prevádzky
 • obojsmerná komunikácia – denná informovať rodičov (spätná väzba) – poskytujeme konzultácie podľa potreby a záujmu,
 • participácia školy a rodiny – aktivity školy – organizujeme spoločensko – kultúrne podujatia v interakcii s rodinami našich detí, záleží nám na efektívnej, priamej a profesionálnej participácii s rodičmi, ponúkame vzdelávacie aktivity, semináre pre rodičov a taktiež tvorivé dielne, besedy, exkurzie, športové aktivity.
 • vytvárať atmosféru dôvery a spolupatričnosti medzi rodičmi a učiteľmi,
 • vytvorenie neohrozujúceho a nemanipulatívneho medziosobného vzťahu, v podnetnom a láskyplnom prostredí.

“Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.”

O čo sa spoločne snažíme?

Našou prvoradou snahou je umožniť deťom, aby boli šťastné a v bezpečnostnom prostredí a aby absolvovali predprimárne vzdelávanie v najkvalitnejších podmienkach pod vedením odborného tímu.

20 krokov ktoré už vieme

 1. ako vytvoriť sociálne silné vzdelávacie prostredie a pozitívnej klíme,
 2. ako podporiť dosiahnutie osobného maxima u detí aj pedagógov,
 3. že tvorivá a pozitívna klíma a atmosféra v škole je produktom riadenia a to sa zrkadlí na všetkých úrovniach – v škole aj mimo školy, vytvorenie priestoru na spoluprácu a spoločné učenie sa,
 4. ako vytvárať emocionálne stabilné prostredie pre deti i pedagógov, v ktorom podávajú svoje maximálne výkony,
 5. ako pracovať na rozvoji školy,
 6. že, sebareflexia obsahuje ukazovatele súvisiace s hodnotami, pravidlami školy, so spôsobom komunikácie, s vnímaním a posilňovaním zodpovednosti, so spôsobmi vnímania a riešenia problémov i konfliktov, s hodnotením a sebahodnotením, so seba-reflexiou,
 7. rešpektovať rôznorodosti,
 8. sa orientovať na kooperatívne riešenie problémov,
 9. oceňovať pokrok,
 10. ako vytvoriť školský vzdelávací program a ako hodnotiť deti,
 11. ako podnecovať vzdelávanie v ktorom je iniciátorom samotné dieťa,
 12. správne motivovať dieťa k učeniu a zručnostiam potrebným pre úspešný život,
 13. že naše poslanie školy – efektívne učiť to, čo je pre život potrebné, vychovávať zodpovedných a všestranne rozvinutých občanov,
 14. správne uplatňovať také štýly učenia, ktoré sú prepojenie so spoločenskými procesmi, životom komunity, s pedagogickou teóriou a inovatívnou pedagogickou praxou,
 15. čo sú to kľúčové kompetencie – zručnosti potrebné pre život v 21. storočí,
 16. akouplatňovať zmysluplné vyučovanie a učenie sa v súvislostiach,
 17. ako identifikovať, rozvíjať a merať zručnosti učiteľa, vieme aké tréningy a druhy rozvoja sú potrebné,
 18. ako komunikovať, spolupracovať s rodičmi , ako ich zapájať do života školy, ako efektívne spolupracovať so zriaďovateľom,
 19. vieme aplikovať 5 princípov v praxi vytvára podporujúce prostredie, ktoré podnecuje celoživotné učenie,
 20. zmysluplnosť a systémovosť, možnosť výberu, spolupráca, spätná väzba, obohatenie prostredia