PODMIENKY PRIJATIA DIEŤATA DO SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY – ŠKÔLKA LIMBACH

Zápis detí a ich následné prijímanie vo veku 2-6 rokov IHNEĎ, ale aj v priebehu celého školského roka.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa:

V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“:

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • výnimočne možno do MŠ prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,

 • na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne) možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
 • na predprimárne vzdelávanie v MŠ nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt,
 • z právnych predpisov nevplýva možnosť prijatia dieťaťa mladšieho ako dva roky do MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu formu. V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ MŠ nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (pričom stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

V prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

zapis deti skolka limbach

Podmienky prijatia

 1. Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ju vyplníte elektronicky.
 3. Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa so špeciálnymi potrebami výchovno – vzdelávacími potrebami predloží:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Riaditeľka školy rozhoduje o prijatí / neprijatí dieťaťa – možnosť okamžitého nástupu.

Ak sa jedná o príjimanie detí k nasledujúcemu školskému roku, riaditeľka rozhodne najneskôr do 30 dní od dňa podania.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, počas celého školského roka podľa voľnej kapacity školy. Pre prijímanie detí pre nový školský rok, škola vypisuje termíny prijímania.

Podávanie žiadosti pre nasledujúci školský rok je od 02.mája do 31.mája 2022.

K prihláseniu dieťaťa do súkromnej materskej školy, škôlka Limbach je potrebné vyplnenie všetkých potrebných dokumentov (ktoré nájdete tu).