PODMIENKY PRIJATIA DIEŤATA DO SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY – ŠKÔLKA LIMBACH

Zápis detí a ich následné prijímanie vo veku 2-6 rokov IHNEĎ, ale aj v priebehu celého školského roka.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa:

zapis deti skolka limbach

Podmienky prijatia

 1. Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo ju vyplníte elektronicky.
 3. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadania výchovného poradenstva a prevencie.
 4. Riaditeľka školy rozhoduje o prijatí / neprijatí dieťaťa – možnosť okamžitého nástupu.
 5. Ak sa jedná o príjimanie detí k nasledujúcemu školskému roku, riaditeľka rozhodne najneskôr do 30 dní od dňa podania.
 6. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

 7. Podávanie žiadosti pre nasledujúci školský rok je termín od 30. apríla do 31.mája v príslušnom kalendárnom roku

Deti sú prijaté do materskej školy na:

Adaptačný pobyt, ktorý prispôsobuje k individuálnym potrebám a adaptačného stavu dieťaťa, po dohode so zákonnými zástupcami.

Diagnostický pobyt, trvajúci maximálne 1 rok. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa uskutočňuje po odporučení: pediatra a odborného lekára a centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Najneskôr na konci tohto obdobia musí byť preukázané evidentné napredovanie dieťaťa, schopnosť zapájať sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a spôsobilosť existovať v zariadení ďalej bez prítomnosti matky. Dieťa nesmie vyrušovať iné deti pri výchovno-vzdelávacích činnostiach, musí byť schopné rešpektovať ich a zapájať sa do nich a nesmie si vyžadovať neúmernú pozornosť pedagóga na úkor ostatných detí.

Pokiaľ dieťa po ukončení diagnostického pobytu nedokáže vzhľadom k svojmu hendikepu spĺňať tieto požiadavky, riaditeľka zariadenia rozhodne o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Ak to vyžadujú okolnosti bezproblémového chodu integrovaného zariadenia a efektívnosti pobytu samotného dieťaťa vzhľadom k charakteru a stupňu jeho hendikepu, môžu byť prijaté na dochádzku do zariadenia spoločne s matkou. O prijatí dieťaťa do zariadenia spolu s matkou rozhoduje riaditeľka SMŠ, pričom každé prijatie posudzuje individuálne a rieši jeho ďalšie špecifické podmienky, zvyčajne formou dohody s rodičom dieťaťa.

Kritériá na prijatie dieťaťa do SMŠ:

Dieťa by malo mať osvojené:

 • základné hygienické návyky,
 • základné sebaobslužné návyky,
 • základné stravovacie návyky – samostatne jesť lyžicou a piť z pohára,
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,

Rady:

Keď dávate dieťa do škôlky musíte byť na to pripravená hlavne VY – rodičia a trvať na svojom rozhodnutí a dobre pripraviť svoje dieťa na vstup do materskej školy.

Príprava do škôlky by mala byť spojení s ukážkou cesty tam a späť.

Pobyt medzi deťmi aspoň na pol hodinku, pozorovať ostatné deti, pohrať sa s nimi. Pre “nováčika” je jednoduchšie zvyknúť si na poldenný pobyt a potom pridať popoludnie, hlavne spánok. Treba si dať pozor aj na zaškolenie v období, keď má dieťa nového súrodenca, aby to nevnímalo ako trest a odloženie, veď mama sa venuje malému bábätku.

S dobrou domácou prípravou je dieťa schopné nastúpiť aj na celý deň.

Dieťa tam pochopí, čo od toho očakávať, má stále ešte istotu v prítomnosti mamy a povie Vám svoje dojmy.

Vstup do materskej školy musí dieťa vnímať ako odmenu, výsadu a niečo super, čo sa mu v živote stalo.

Adaptácia prebieha postupne a má svoje fázy, kde dieťa môže plakať, trucovať, vydierať, ale to všetko prejde. Doma sa môže javiť vyčerpané, plačlivé a potrebuje viac samoty ako predtým.Na uľahčenie pobytu: existencia nejakého pevného bodu, čo môže byť známa osoba (brat, kamarát, ktorý je starší škôlkar) alebo fixácia na hračku – bábika, autíčko…

Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za výchovno-vzdelávací proces, bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v SMŠ.

Náš tím je pripravený. Tešíme sa na Vás!

K prihláseniu dieťaťa do súkromnej materskej školy, škôlka Limbach je potrebné vyplnenie všetkých potrebných dokumentov (ktoré nájdete tu).