Usmernenie k zápisu dieťaťa do Škôlky Limbach

Oznámenie termínu podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok už prebieha od 04. mája 2020.

Do SMŠ sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Zápis detí na šk. rok 2020/2021 sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí :

Pri podaní žiadosti sa NEVYŽADUJE

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – ALE….

Zákonný zástupca dieťaťa predloží najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách:

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Umiestnenie pobyt a dieťaťa v MŠ podľa § 24 ods. 6 – 8 zákona č. 355/2007 Z. z. ak:
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenia.
Zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy predkladá spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (v zákone č. 355/3007 Z. z. nazvané ako potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie má zákonnému zástupcovi na požiadanie vydať lekár pre deti a dorast, ktorý je ošetrujúcim lekárom konkrétneho dieťaťa.

Poznámka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vydané podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca dieťaťa len pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a nie opakovane.
Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
V zmysle § 57 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí riaditeľ materskej školy, ak prevezme od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez údaja o povinnom očkovaní. V takomto prípade riaditeľovi materskej školy uloží príslušný orgán verejného zdravotníctva pokutu.

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.
V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“:

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od 3 do šiestich 6 veku,
 • aj dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pre nový školský rok 2020/2021 máme limitovaný počet voľných miest. Po písomnom zápise vám bude vydané rozhodnutie o prijatí, t.j. dieťa bude riadne zaevidované – isté miesto v novom školskom roku.
Neváhajte a prihláste svoje dieťa čo najskôr.
0905 355 665
skolka.limbach@gmail.com