Zápis detičiek do Škôlky Limbach bude prebiehať od 8.5.2017.  Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Moderná škôlka 21. storočia – verná aj osvedčeným tradíciám: Škôlka Limbach

Kto sme ? Sme súkromná mater- ská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvali- fikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Zriaďova- teľ: Občianske združenie Škôlka Limbach

 • Výchovno-vzdelávací program uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho program “Škola hrou” – schválený MŠVVaŠ SR. Škôlka sídli v modernej novostav- be – ocenenej v Madride ako stav- ba roka 2016. Súčasťou školy je vlastná kuchyňa (zriadená podľa EU noriem), jedáleň, triedy, sa- mostatné spálne, miestnosť na krúžkovú činnosť, školský are- ál, školská záhrada – určená na pestovateľské práce. V tomto čase sa buduje plavecký bazén, ďalší športový areál, jacuzzi a sauna a to všetko v cene školného.
 • Maximálna kapacita SMŠ – 40 detí.
 • Prevádzka materskej školy:
 • od 7,00 hod. do 18,00 hod.
 • Predprimárne vzdelávanie v Škôlke Limbach je pre deti od 2 do 6 rokov, aj pre deti s odlo- ženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádz- kou. Deti prijímame na základe písomnej žiadosti zákonného zá- stupcu v priebehu celého roka.

 

Čo vám vieme poskytnúť ?

 • slobodnú voľbu vzdelávacej cesty v rámci predprimárneho vzdelávania
 • garanciu kvalitného vzdeláva-

zážitkové učenie, bazén, sauna, jacuzzi počas školského roka (v cene školného) – a to všetko v nových moderných priestoroch s uplatňovaním moderných vyučo- vacích metód,

 • netradičné aktivity zamera- né na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, komunikačných schopností, správneho držania tela, bádateľského prístupu a mnoho iných aktivít,
 • našich 16 zámeroch, ktoré vystihuje našu filozofiu a jedineč- nosť,
 • anglický jazyk (metódou Jolly Phonics počas celého dňa, ale aj v rámci krúžkovej činnosti), tanec a pohybovú športovú vý- chovu (sú súčasťou každoden- ného života škôlky, rôzne druhy osvedčených terapií – Sound He- aling (“Spievajúce misky”)– ako osvedčenú pedagogickú skúse- nosť edukačnej praxe ,
 • pestovateľské práce, základy varenia a prípravy pokrmov,
 • najväčšou prioritou našej orga- nizácie je odborne prepracovaný vzdelávací program a zvýšený po- čet pedagógov,
 • praktivcké zručnosti potrebné do ďalšieho života detí v spoloč- nosti,
 • našou existenciou participuje- me na zviditeľnení a prosperite obce Limbach.

Opierame sa o 5 pilierov, ktoré tvoria základ pre školu 21. sto- ročia v rámci inovačnej štruk- túry.

 • Jednou z kľúčových úloh našej
 • poskytuje reálnu možnosť výbe- ru spôsobu učenia vzhľadom na dosiahnutie osobného maxima,
 • umožňuje a rozvíja otvorenú partnerskú komunikáciu,
 • podporuje výchovu k hodno- tám,
 • podporuje spoluprácu a akcep- táciu rôznorodosti.

clanok1clanok3

 

Sme škôlkou pre ktorú je pod- statné:

 • kvalitné a premyslené pláno- vanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike, cie- lené aktivity zamerané na kom- plexné rozvíjanie psychomotoric- kých, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí,
 • realizujeme osobnostne orien- tovaný prístup – cielene sa orien- tujeme na individualitu a potre- by detí (diagnostika)., zážitkové učenie, kde “hlavným aktérom” učenia je dieťa,
 •  pedagogické riadenie je na par- tnerskej úrovni,
 • vytvárame tvorivú a pokojnú pracovnú atmosféru a v pokoj- nom a tvorivom prostredí.
 • obojsmerná komunikácia – denná informovať rodičov (spätná väzba) – poskytujeme konzultá- cie podľa potreby a záujmu,
 • participácia školy a rodiny – aktivity školy – organizujeme spoločensko – kultúrne podujatia v interakcii s rodinami našich detí, záleží nám na efektívnej, priamej a profesionálnej partici- pácii s rodičmi, ponúkame vzde- lávacie activity, semináre pre rodičov a taktiež tvorivé dielne, besedy, exkurzie, športové akti- vity.
 • vytvárať atmosféru dôvery a spolupatričnosti medzi rodičmi a učiteľmi,
 • vytvorenie neohrozujúceho a nemanipulatívneho medziosob- ného vzťahu, v podnetnom a lás- kyplnom prostredí.

Čo je naším cieľom?

 • Naším prvoradým cieľom je umožniť deťom prežívať radost- né a šťastné detstvo. Chceme, aby vedeli, čo je detstvo, láska, a potreba cesty poznania.
 • Uspokojujeme všetky základné potreby dieťaťa – potrebu citovej náklonnosti, potrebu porozu- menia a potrebu byť rešpekto- vaný.
 • Zameriavame sa na spontán- nosť, samostatnosť a tvorivosť dieťaťa.

Kam smerujeme ?

 • ku spokojnosti partnerov,
 •  ku hodnotnosti,
 • k užitočnosti – vzdelávací prog- ram školy je zmysluplný, využiteľ

clanok2

„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“

Brána našej škôlky je otvorená pre všetkých záujemcov.

Radi vás privítame! Verím, že v osobnom kontakte vám spro- stredkujeme o živote našej škôlky viac informácii.

PaedDr. Ivana Vargová, riaditeľka
Mobil: 0905/355 665
E-mail: skolka.limbach@gmail.com
Web: www.skolkalimbach.sk